Asgari Ücret Desteğinden Hangi Kamu Kurumları Yararlanacak? Asgari ücret destek tutarından hangi kurumların yararlanacağına ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 10 Şubat 2016 tarihli Asgari Ücret Desteği Genelgesi’nde hüküm yer almaktadır.

İşverenlere 2018 yılında uygulanacak olan asgari ücret destek tutarlarına ilişkin karar, 20 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. 2018 yılı Ocak ile Eylül ayları için sağlanacak olan kazanç tutarı 120 TL olarak, aynı fıkra uyarınca desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edilmişti. 9 ay süreyle uygulanacak asgari ücret destek tutarından, özel sektör işyerlerinin yanı sıra bir kısım kamu işyerleri de yararlanabiliyor. Asgari ücret destek tutarından hangi kurumların yararlanacağına ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 10 Şubat 2016 tarihli Asgari Ücret Desteği Genelgesi’nde hüküm yer almaktadır. SGK’nın 2017 ve 2018 yıllarındaki aynı konuya ilişkin genelgelerinde ise kapsam maddesi yer almamakta, 2016 Genelgesindeki hükümlerin geçerli olacağı belirtilmektedir. SGK’nın 20126/4 Genelgesindeki ilgili hüküm şu şekildedir;

KAPSAMA GİREN İŞVEREN 5510 sayılı Kanunun Geçici 68 inci maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır. Bu bakımdan, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen işyerlerinde 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri niteliğinde olduğu halde mahiyet kodu (2) olarak tescil edilen işyeri işverenleri söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır.” Görüldüğü üzere asgari ücret destek tutarından, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim kanununun (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri haricinde kalan diğer kamu iş yerleri faydalanacaktır.

ASGARİ ÜCRET DESTEK PRİMİNDEN HANGİ KAMU KURUMLARI FAYDALANACAK? Bir diğer ifade ile asgari ücret destek tutarından genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri faydalanamayacaktır. 5018 sayılı kanunun (I) sayılı cetvelde belirtilen genel bütçeli kamu idareleri haricinde kalan özel bütçeli kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları, sosyal güvenlik kurumları destekten faydalanacaktır. Daha detaylı aktarmamız gerekirse asgari ücret destek tutarından şu kamu kurumları yararlanır; Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Yüksek Teknoloji Enstitüleri Özel Bütçe Kapsamındaki Diğer Kamu İdareleri

1) Savunma Sanayi Müsteşarlığı

2) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

3) Atatürk Araştırma Merkezi

4) Atatürk Kültür Merkezi

5) Türk Dil Kurumu

6) Türk Tarih Kurumu

7) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

9) Türkiye Bilimler Akademisi

10) Türkiye Adalet Akademisi

11) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

12)Karayolları Genel Müdürlüğü

13)Spor Genel Müdürlüğü

14) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

16)Orman Genel Müdürlüğü

17) Vakıflar Genel Müdürlüğü

18)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

19) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

20) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

21) Türk Akreditasyon Kurumu

22) Türk Standartları Enstitüsü

23) Türk Patent ve Marka Kurumu

24) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

25) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

26) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

27) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

28) GAP Bölge Kalkınma İdaresi

29) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

30)Kamu Denetçiliği Kurumu

31) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

32) Meslekî Yeterlilik Kurumu

3) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

34) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

35) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

36) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

37) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 39) Türkiye Su Enstitüsü

40) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

41) Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

42) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

43) Helal Akreditasyon Kurumu Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3) Sermaye Piyasası Kurulu

4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6) Kamu İhale Kurumu

7) Rekabet Kurumu

8) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

9)Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumları

1) Sosyal Güvenlik Kurumu

2)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü