İşçi Derneği
Mimarhayrettin Mh. Bostan Sk. No:6/42, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

DEVAMSIZLIKTAN DOLAYI İŞTEN ÇIKARMA

Devamsızlıktan dolayı işten çıkarma konusu üzerinde duracağız. İşçiden işyerindeki çalışma düzenini bozmaması beklenir. Ayrıca işçinin işin aksamaması için devamsızlık yapmaması gerekir. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki kez herhangi bir tatil gününden sonra olmak üzere birer iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi işverene süresiz fesih hakkı verir. İşverenin çalışma koşularını ağırlaştırmadan işçinin görev yerini aynı il içerisinde değiştirmesi halinde devamsızlık haklı sayılmaz.

Devamsızlıktan dolayı işten çıkarma konusunda devamsızlığın süresi ve niteliği göz önünde bulundurulacaktır. Bu koşullardan birinin gerçekleşmemesi halinde bu nedenle işçinin hizmet sözleşmesi süre vermeden feshedilemez. Bir vardiyaya gelmemesi üzerine işçinin işten çıkarılması haksızdır.

Devamsızlıktan dolayı işten çıkarma hakkın kullanılabilmesi için işçinin işyerine ardı ardına iki gün, bir ay içinde iki defa akdi veya kanuni herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç iş günü devamsızlık yapması gerekir. Burada ardı ardına iki günden iki iş gününün amaçlandığı açıktır. Zira iş günü olmadan bir günde işçinin işe devamsızlığından bahsedilemez. İşçi, ardı ardına iki iş günü değil de bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç iş günü işe devam etmemişse yine haklı fesih nedeni gerçekleşmiş olur.

Burada herhangi bir tatil gününden bahsedildiğinden, işçinin bir ay içinde ilki defa örneğin izinli olduğu günü takibeden iş günü işe devam etmemiş olması feshi hakkını doğuracaktır. Bir ayda üç iş günü devamsızlığın haklı neden oluşturması için, ardı ardına olması şart değildir.  Bir aylık süre ile takvim ayı kastedilmemektedir. Bununla, son devamsızlık gününden geriye doğru hesaplanacak bir aylık süre anlaşılmalıdır.

Şayet işçi belirtilen şekilde devamsızlık yaptığı sırada işçi izinli ise veya işe devamsızlığı haklı bir sebebe dayanıyorsa, işveren devamsızlıktan dolayı işten çıkarma hakkını kullanamaz. Dürüstlük kuralı uyarınca işçinin devamsızlığını mazur gösterecek her olay değerlendirilmelidir.  Hangi hallerde devamsızlığın maruz sayılacağı bir kurala bağlanamaz. Ancak devamsızlık tutanakları ile doğrulanan ve işçinin haklı bir neden olmaksızın işten ayrılmasının söz konusu olmadığında işverenin fesih hakkı kabul edilmelidir.

Yargıtay’ın bir kararında davacı hizmet akdinin 24.11.2004 te haksız olarak feshedildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı ise 22,23,24.11.2004 tarihlerinde mazeretsiz işe devam etmediğini bu nedenle hizmet akdinin devamsızlıktan feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece devamsızlık tutanaklarının hangi tarihte düzenlendiğinin anlaşılamadığı gerekçesiyle itibar edilmediğini belirterek davanın kaubulüne karar verilmiştir.

Dosya içerisinde davacının izinsiz ve mazeretsiz 22,23,24.11.2004 tarihlerinde işe devam etmediğine ilişkin üç adet tutanak mevcuttur. Tutanaklarda düzenleme tarihleri bulunmamaktadır. Ancak tutanak tanıkları içeriği doğrulamışlar ve davacının gelmediği günlere ilişkin düzenlendiğini belirtmişlerdir. Dinlenen davacı tanıkları ise davacıdan önce işyerinden ayrılan kişiler olup fesih tarihinde işyerinde çalışmamaktadırlar ve ifadelerinde genel olarak işler azaldığında işçilere baskı yapılarak işten ayrılmalarının sağlandığını belirtmişler davacının ne şekilde ve hangi tarihte ayrıldığına dair somut beyanlarda bulunmamışlarıdır. Davacıya ait son ay ücret bordosunda da 21 günlük ücret tahakkuk ettirilmiş olup bordroda imzalıdır. Tüm bu deliller ışığında davacının haklı bir nedene dayanmaksızın kendi isteğiyle işten ayrıldığı akdine devamsızlık nedeniyle işverence feshinin haklı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Somut olayda devamsızlık tutanaklarında düzenleme tarihinin bulunmamamı sonuca etkili değildir. Bu sebeple işverence haklı fesih nedeniyle davanın reddi gerekirken kabul hatalı olup bozmayı gerektirmiştir, denmiştir.

Mazeret izini işveren veya vekilinden izin alınabilir. İşveren veya izin verme yetkisine sahip vekilinden alınmayan veya öngörülen prosedüre uygun olmayan bir izin hukuken muteber olamayacağından işçinin buna rağmen işe gelmemesi, haklı fesih nedeni oluşturur. Ancak izin, yetkili olmayan işveren vekili tarafından verilmekle beraber işçi bu hususu bilemeyecek durumda ise, yada işveren veya vekilinin davranışlarından izin prosedürünün tamamlanmış olduğu kanaatine vararak işyerinden ayrılmış ve gelmemişse fesih için haklı sebebin bulunduğu kabul edilmeyecektir.

İzinli olmadığı halde işe devam etmeyen işçi, ancak haklı bir nedene dayanarak devamsızlığını meşru gösterebilir. Bununla birlikte hangi hallerin, işe devamsızlığın haklı kılacağının saymak mümkün değildir. İşçinin devamsızlığına dayanak yaptığı olayın, haklı olup olmadığı yani devamsızlığa sebep olabilecek hallerden olup olmadığı, olayın niteliği, işçinin içinde bulunduğu durum, işyerinin özellikleri ve gerekleri, gelenekler gibi hususlar dikkate alınarak objektif iyiniyet kuralına göre belirlenebilir.

İşçinin eşinin, çocuğunun veya ana babasının hastalanması, kazaya uğraması yada yakınlarından birinin ölümü, şahitlik, bilirkişilik, mevzuata göre seçildiği veya görevlendirildiği kurul ve komisyon toplantılarına katılma gibi haller, işyerine devamsızlığını haklı kılan sebeplere örnek gösterilebilir. Ancak, evini terk eden karısını ve çocuklarını aramak için iş gelmemek, yönetmelikte öngörüldüğü şekilde tam teşekküllü devlet hastanesi veya sağlık kuruluşu yerine özel doktordan alınan ve bilahare işverene gönderilen rapora dayandırılan devamsızlıklar haklı sayılamaz.

Raporların istenen sağlık kuruluşundan alınmaması raporlara itibar edilmemesini gerektirmez bu nedenle devamsızlık haklı nedene dayanmakta olduğundan ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmesi gerekir.

 

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur