İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENME ŞEKLİ

işçi ücretinin ödenme şekli ücretin para ile ödenmesidir. işçi ücretinin ödenme şekli  “Emre muharrer senetle, kuponla ve ya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücretin mal şeklinde yani aynen ödenmesi ancak işverenin temel ücret dışında sağladığı yan menfaatler için söz konusu olabilir. İşveren kendisinden kaynaklanan bir nedenle ayni ödemeyi yerine getiremiyorsa, bunun yerine ödemeyi nakden yani para ile yapmak zorundadır.

 işçi ücretinin ödenme şekli , prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit ücret kural olarak Türk parası olarak ödenir. Yabancı para olarak kararlaştırılmış işçi ücretinin ödenme şekli ise ödeme günündeki rayice göre türk parası olarak ödenebilir. Yabancı para olarak kararlaştırılmışsa yabancı para olarak da ödenebilir.Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, işveren ister o gün geldiğinde yabancı para olarak isterse de rayiç Türk parası olarak ödeyebilir. İşçi işvereni yabancı para olarak ücreti ödemesine zorlayamaz.

 

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENME YERİ

İş Kanunun 32. Maddesinin 2. Fıkrasına göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak ….. işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik uyarınca Türkiye genelinde en az on işçi, gazeteci veya gemi adamı çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları bu kişilere o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.Belirtilenler dışında kalan işyerlerinde ücretler işyerinde ödenebilir. Bu ücretlerin bankalar ile ödenmesine de bir engel yoktur.

 

İŞÇİ ÜCRETİNİN ÖDENME ZAMANI

İşçi ücreti iş yapıldıktan hemen sonra ödenir. Ücret çalışılan ayı takip eden aybaşında ödenir. Bununla birlikte yasayla ve ya sözleşmeyle ücretin peşin ödenmesi kararlaştırılabilir. Aynı şekilde, yıllık izne çıkan işçilerin bu süreye ilişkin ücretleri izne başlamadan peşin ödenir veya avans olarak verilir. İşçi ücretleri periyodik olarak ödenmelidir. Ancak bu aralığın işçi açısından çok uzun, işveren yönünden de çok kısa olmaması gerekir. İş kanununa göre ücretin en az ayda bir ödeneceği belirtilmiştir.

Bu süre iş akitleri ve ya toplu iş sözleşmeleri ile 1 haftaya kadar indirilebilir. Ancak ödeme gününden önce iş akdi sona ermişse, işçinin ücreti ile yasa ve sözleşmeden doğan para ve parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin derhal işverence tam olarak ödenmesi gerekir.

İşçi bazı hallerde işverenden ay sonu gelmeden avans talep etmek zorunda kalabilir.  Bu durumda işveren işçiye zorunlu ihtiyacının ortaya çıkması halinde ve hakkaniyet gereği ödeyebilecek durumda ise, hizmetiyle orantılı olarak avans vermekle yükümlüdür.

 

İŞÇİ ÜCRETİ ÖDENMESİNİN İSPATI

Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir.Yargıtay’ın da yerleşmiş içtihatları bu yöndedir. Buna karşın ücret alacağının varlığı ispatı da işçiye aittir. İşveren işyerinde ve ya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıya pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü be ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler gösterilir. Bunun yanında vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Her ödeme döneminde işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulası uygulamada işverence işçiye imzalattırılmakta, bir örneği saklanmakta ve gerektiğinde ücretin ödendiği ispat edilmektedir.

Ücret hesap pusulası dışında işçinin imzasını taşıyan ücret bordroları ve ya makbuzlarla ya da banka kayıtları ve dekontları ve yahut ibraname gibi belgelerle ispatlayabilir. Para borcu olan ücretin ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir. Yargıtay kararlarında ücretin ödenmesi konusunda ücret bordroları önemli bir delil olarak görmekle birlikte, kesin ve nihai bir delil niteliği taşımadıkları kabul edilmektedir.

 

 

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur