İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

işe iade dava dilekçesinin içeriği konusunda İşçi veya avukatı yada üyesi olduğu sendikaya verdiği yetki belgesi ile sendika vekilinin açtığı işe iade davasının dava dilekçesinde ortaya koymak zorunda bulunduğu vakıalar “ İddia ve Somutlaştırma Yükü ” olarak da nitelendirilen konular şöyle sıralanabilir:

iş sözleşmesi ile çalışan işçi olduğunu, davalının işvereni bulunduğunu ve aralarındaki sözleşmenin belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olduğunu, işyeri veya işletmede en az otuz işçinin çalıştığını, işyerinde veya işverenin diğer işyerlerinde en az altı ay kıdeme sahip olduğunu, işverenin fesih bildiriminde bulunduğu, fesih bildiriminin tebliğ tarihi, ,i sözleşmesinin feshinde işveren tarafından bir sebep gösterilmediği yada gösterilen sebebin geçerli bulunmadığını, işletmenin tümünü idare eden işveren vekili veya yardımcısı, işyerinin bütününü idare eden işçi alma ve çıkarma yetkisine sahip işveren vekili olmadığını, feshin geçerli bir nedene dayanmadığını belirterek geçersizliğin tesbiti ile işe iadeye dört-sekiz aylık işe başlatmama tazminatı yanında dört aya kadar boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesidir.

işe iade dava dilekçesinin içeriği , Gerçekten dava dilekçesinin talep kısmında işçi, asıl talep olarak feshin geçersiz sayılarak işe iadesini istemesi yeterlidir. Ayrıca, başvuruya rağmen işçi işe başlatılmazsa, en az dört en çok sekiz aylık ücreti tutarında işverenin ödeyeceği tazminatın belirlenmesini isteyecektir. Şayet işçi temsilcisi bu görevinden dolayı yapılan feshin geçersizliğinin tespitini istemiş ise, işe başlatmama tazminatının bir yıllık brüt ücreti tutarında belirlenmesini talep edebilir.  İşçinin sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilmiş ise, anılan tazminatın en az bir yıllık ücreti tutarında tespiti yolundaki istek, sendikal sebepler de açıklanmak suretiyle dava dilekçesinde yer almalıdır.

Öte yandan işçi, kararın kesinleşmesine kadar çalışamadığı süre için, en ok dört aya kadar doğmuş olacak ücreti ve diğer hakların tespitini de isteyecektir. Burada temek iki talep bulunmakta olup birincisi, feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade edilmesi, ikincisi ise, süresinde işveren başvurup işe başlatılmazsa ödenecek tazminata esas süre ile işçinin işten çıkarıldığı tarihten kararın kesinleşmesine kadar işe başlatılmayacağı süre için en fazla dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiği belirlenmesidir.

 
Talebe Bağlılık İlkesi Yönünden Dava Dilekçesi

işe iade dava dilekçesinin içeriği konusunda Davacı işçinin dilekçede işe iadeyi talep etmesine rağmen dört-sekiz aylık ücreti tutarında işe başlatmama tazminatı ve kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için dört aylık ücretinin ödenmesi gerektiğinin belirlenmesini istememiş olması halinde dahi, mahkemece tazminat ve ücretin tespit edilmesi gerekir. Zira, işe iade talebi, işe iade edilmeme durumunda alternatıifi olan tazminatı ve işe başlatılsın başlatılmasın sadece süresinde işveren başvuru halinde muaccel olacak boşta geçen süre ücretinin içerisinde barınmaktadır. Mahkeme, işe iadeye karar verme durumuna gelince ondan ayrılmaz şekilde tazminata ve boşta geçen süre ücretine de karar verecektir.

İşçinin işe başlatmama için iş güvencesi tazminatı olarak azami miktar olan sekiz aylık ücreti talep etmesi, mahkemenin duruma göre gerekiyorsa daha azına karar vermesine imkan verirse de sendikal sebeple feshin yapıldığı dava dilekçesinde belirtildikten sonra bir yıllık tazminat yerine sekiz aylık ücret tutarında tazminatın tespiti istenilmiş olması, sendikal neden kanıtlansa da mahkemenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 74. Maddesi uyarınca talepten fazlaya hükmedilmesi yasağı karşısında sekiz aylık işe başlatmama tazminatına karar verilecektir. Boşta geçen süre ücreti içinde aynı şekilde taleple bağlı karar verilmelidir. Mahkeme kararının ne zaman kesinleşeceği bilinemeyeceğinden bu nedenle dava dilekçesinde dört aylık ücretin miktarın belirlenmesini talep etmek yararlı olacaktır.

 
Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat Külfeti

işe iade dava dilekçesinin içeriği konusunda İşe iade davalarında taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli veya haklı nedene dayanıp dayanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Gerçekten uyuşmazlığa göre ispatı gereken teme vakıalar değerlendirilecektir. İspat külfetinin hangi tarafa ait olduğu ayrıca incelenmelidir.

Öncelikle davacı iş sözleşmesinin mevcut olduğunu, kendisinin feshe karşı koruma başka bir anlatımla, iş güvencesi kapsamında bir işyerinde çalıştığını ve kendisinin de işe iade kapsamında kıdeme sahip olduğuna, işverenin bir fesih bildiriminde bulunduğunu, iş sözleşmesinin feshinin geçerli bir sebebe dayanmadığı yada gösterilen sebep dışında başka bir nedenin bulunduğu yolundaki talebe göre, hakim uyuşmazlık konusunu ve ispat yükünü belirleyecektir. İş sözleşmesinin feshinden itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurulması gerekir. Arabuluculukta anlaşılamaz ise 14 gün içinde iş mahkemesine başvurulması gerekir. Süresi içerisinde davanın açılması gerekir. Süresi içerisinde işe iade davası açıldıktan sonra sendika tarafından yapılan protokol uyarınca 3 aylık işe başlatmama tazminatının işçi almış ve feragatname vermiş olsa da işçi davasından vazgeçmedikçe davanın sonuçlandırılarak işe iadeye karar verilmelidir.

işe iade dava dilekçesinin içeriği ilgili olarak İşveren geçerli sebebin varlığını kendisi ispatlamakla yükümlüdür. Şayet işçi, feshin işverenin gösterdiği sebep dışında bir sebebe dayandığını ileri sürmesi durumunda bunu ispat külfeti altında olacaktır.

Feshin geçerli nedenle veya haklı sebeple yapıldığını işveren ispatlamakla yükümlüdür. İşçi fesih bildiriminde gösterilen neden dışındaki sebebi veya yazılı bildirim yapılmasa yada açık olmasa da sendikal nedeni ispatlamakla yükümlüdür. Öte yandan sendika işyeri temsilcisi ise bu durumu da işçi kanıtlayacaktır. Burada ispat külfeti yer değiştirmiş ve işçiye geçmiştir. Zira, bunlar işçinin lehine hak kazandıran işe başlatmama tazminatında sekiz aylık ücret üzerinde en az bir yıllık ücret tutarında tazminatın belirlenmesine yönelik olaylardır. İşçi bu şart olaylara ilişkin somut vakıaları ortaya koymak zorundadır.

Ancak işveren de iddia yükü altında olduğu bu vakıaların tümünde her hâlükârda ispat yükü altında değildir. Gerçekten işverenin iş sözleşmesini inkârı halinde, aradaki ilişkinin iş sözleşmesi olduğunu ispat etmelidir. Ayrıca işyerinin iş güvencesi kapsamında bir işyeri olduğunun ispat da işçiye ait bulunmaktadır. İşyerinin niteliği ve işçi sayısı SSK prim bildirge ve bordroları ve işyeri ücret bordroları yanında gerekirse tanıkla bu husus kanıtlanabilir.

                Öte yandan işçi iş sözleşmesinin feshini ve bu çerçevede tebliğini ispatlamalıdır. Gerçekten kanunda dava açma süresi fesih bildiriminin tebliğine bağlanmıştır. İs sözleşmesinin feshi tebliğ edilmişe, yazılı olarak ispatı mümkündür. Yazılı bir tebliğ bulunmuyorsa bunun yapıldığı ve tarihi fesi gösteren belgeler, örneğin işçi çıkış bildirimi, işçinin işverene noter aracılığıyla yaptığı işbaşı yaptırılma talebini içeren noter bildirimi, ücretsiz izin dönüşü veya işyerine alınmamada tarih gösteren işçi ve arkadaşları tarafından tutulan tutanaklarıdır. Şayet işyerinde çıkarılma veya ertesi günü işa alınmama yoluyla fiili işe alınmama varsa bunlar da tanıkla ispatlanmalıdır. Bunları dışında, işçinin ispat yükü bulunmamaktadır.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur