İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

İŞGÖREMEZLİK ORANININ TESBİTİ

maluliyet oranının tesbiti konusunda Sigortalının, iş kazasının ve meslek hastalığının işverence SGK’na 3 gün içinde bildrilmesi zorunludur.  Bu sözlü edilen süren iş kazasının göğrenildği tarihten itibaren başlar. Öte yandan, iş kazası veya meslek hastalığı Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğüne  2 gün içinde bildirilmesi gerekir. Bu bildirimler üzerine kurum, işverenin vereceği vizite kağıdı ile alına nsağlık kurulu raporlarına göre işgçremezlik oranını tesbit eder.

maluliyet oranının tesbiti 5510 sayılı kanun gereğince düzenlenen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 55. Maddesine göre, sigortalının iş kazasından kaynaklanan malullük durumu kurumca yetkilendirilen Sağlık sunucularının sağlık kurulunca usulüne uygun düzenlenecek raporların Kurum Sağlıkk Kurulunca incelenmesi sonucu  Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir.

                Söz konusu yönetmeliğin 5. Maddesi; sigortalıların veya hak sahiplerinin çalışma gücü kayıp oranlarının tesbitinde

  1. Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
  2. Devlet Üniversitesi,
  3. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri (askeri hastaneler sağlık bakanlığına devredilmiştir),
  4. Sigortalıların ikamet ettikleri illerde a, b, c bentlerinde belritilen hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastanelerinin yetkili olduğu yönündedir.

 

maluliyet oranının tesbiti konusu ancak Kurumca tesbit edilen işgöremezlik oranına karşı, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasına tabi olan aday çıraklar, çıraklar, işletmelerde eğitim gören stajyer öğrenciler, kursiyerler, mahkum ve tutuklular, Türkiye İş Kurumu Kursiyerleri, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işveren yanında çalışan Türk işçiler veya işveren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 56. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre; SGK Yüksek Sağlık Kurulu nezdinde itirazda bulunabilir.

Ayrıca, SGK Yüksek Sağlık Kurulu kararını yerinde görmemeleri halinde doğrudan dava yolu ile de işgöremezlik oranının tesbitini isteyebilirler.

Son yapılan düzenlemeyle meslek hastalığının tesbiti için dava açılmadan önce SGK’na   başvurulması şarttır. Aynı düzenleme 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 4. Maddesinde yer almıştır. Düzenlemeye göre Kurum 60 gün içinde cevap vermezse veya cevap vererek meslek hastalığı olmadığını bildirirse istek reddedilmiş sayılır. Bundan sonra SGK Yüksek Sağlık Kuruluna 5510 sayılık kanunun 95. Maddesi uyarınca başvurulmalıdır. Bu iki aşamadan sonra, meslek hastalığının tesbiti veya işgöremezlik oranının tesbiti davası açılabilir.

Kuruma başvuru dava şartı olduğundan, kuruma başvuru yapılmadan açılacak dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir. Bu konuda tamamlanabilir dava şartı olduğu görüşünü ileri sürenler mevcuttur. Ancak, kanunun konuluşu amacına bakılırsa açıkça dava şartı olduğu sonucuna varılır. Kurum isteği 60 günden önce reddederse derhal dava açılabileceği kabul edilmelidir.

Sonuç olarak, meslek hastalığının tesbiti veya meslek hastalığı nedeniyle oluşan işgöremezlik oranının tesbiti için öncelikle mutlaka kuruma başvurulması gerektiği göz ardı edilmemelidir.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sigortalının açacağı maddi ve manevi tazminat davasında, sigortalı, kurum tarafından belirlenen işgöremezlik oranına itiraz ederek bu oranın da saptanmasını isteyebilir. İşveren de tazminat davasında işgöremezlik oranına itiraz edebilir.

Bazı durumlarda da tazminat davası açıldığı sırada henüz işgöremezlik oranı kurum tarafından belirlenmemiş olabilir. Mahkemenin, kurum tarafından yapılacak inceleme ve alınacak raporlar ile işgöremezlik oranının belirlenmesini beklemesi gerekir. Kurumca belirlenen işgöremezlik oranının uyuşmazlık konusu olduğu bu gibi halllerde, mahkeme 5510 sayılı kanunun 95. Maddesindeki prosedüre göre inceleme yaparak bu ön sorunu çözebileceği gibi, taraflara işgöremezlik oranının tesbiti için dava açmak üzere süre vererek, bu davayı bekletici mesele yapması da mümkündür.

Mahkeme tazminat davasında işgöremezlik oranı konusundaki uyuşmazlığı çözmek isterse, SGK da hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle davaya katılmalıdır. İşveren salt tazminat davasını uzatmak amacı ile gerekçesiz olarak işgöremezlik oranına itiraz edebilir. İşveren, uzun süren yargılamanın  sonuçlanacağı aşamada da aynı amaçla itiraz edebilir bu gibi durumlarda mahkemenin,  işgöremezlik oranına işverenin itirazını bir ara kararı ile reddetmesi gerekir.

İşgöremezlik Oranının Tazminat Davasında Tesbiti

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sigortalının açacağı maddi veya manevi tazminat davasında, sigortalı, Kurum tarafından velirlenen işgçremezlik oranına itiraz ederek bu oranın da saptanmasını isteyebilir. İşveren de tazminat davasında işgöremezlik oranına itiraz edebilir.

Bazı durumlarda da tazminat davası açıldığı sırada henüz işgöremezlik oranı Kurum tarafından belirlenmemiş olabilir. Mahkemenin, kurum tarafından yapılacak inceleme ve alınacak raporlar ile işgöremezlik oranının belirlenmesini beklemesi gerekir. Kurumca belirlenen işgöremezlik oranının uyuşmazlık konusu olduğu bu gibi hallerde, mahkeme 5510 sayılı Kanunun 95. Maddesindeki prosedüre göre inceleme yaparak  bu ön sorunu çözebileceği gibi, taraflara işgöremezlik oranının tesbiti için dava açmak üzere süre vererek, bu davayı bekletici mesele yapması da mümkündür.

Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi MADDE 95-

Bu Kanun gereğince, yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, çalışma gücü kaybı, geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesine ilişkin raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usûl ve esaslarını, bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye, usulüne uygun olmayan sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeleri düzenleyen sağlık hizmet sunucusuna iade ederek belirlenen bilgileri içerecek şekilde yeniden düzenlenmesini istemeye Kurum yetkilidir.

Usûlüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgeler ile gerekli diğer belgelerin incelenmesiyle; yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesini, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Kurumca verilen karara ilgililerin itirazı halinde, durum Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karara bağlanır. (1) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ile Kurumun birlikte çıkaracağı yönetmelikle düzenlenir.

Mahkeme tazminat davasında işgöremezlik oranı konusundaki uyuşmazlığı çözmek isterse, SGK da hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle davaya katılmalıdır. İşveren salt tazminat davasını uzatmak amacı ile gerekçesiz olarak işgöremezlik oranına itiraz edebilir. Bu gibi durumlarda mahkemenin, işgöremezlik oranına işverenin itirazını bir arar kararı ile reddetmesi gerekir.

İşgöremezlik Oranının Tesbiti Davası

İşgöremezlik oranı, sağlık kurulu raporlarına dayalı olarak Kurumca tesbit edilir. Sigortalı veya işveren bu işgöremezlik oranına karşı 5510 sayılı kanunun 58. Maddesinde öngörülen prosedüre göre Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulunabilir.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu (1) MADDE 58-

Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek uzman hekimlerden oluşan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Kurul; Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Kurum tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Aynı usûlle birden fazla Kurul oluşturmaya Bakanlık yetkilidir. Kurula, kendi aralarından seçecekleri üye başkanlık eder.

Başkan, yokluğunda yerine bakacak üyeyi belirler. Kurul, haftada en az bir kez ve en az yedi üye ile toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır. (Ek cümle: 17/4/2008-5754/37 md.) Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup, üç yıl sonunda yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu şekilde üyeliği sona eren üyenin yerine bir başka kişi, aynı usûlle görevlendirilir. (Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2008-5754/37 md.)

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlerden; katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda sekiz toplantıyı geçmemek üzere huzur hakkı ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kişilerin görüşüne başvurabilir. Bu kişilere de aynı miktar ve şartlarda huzur hakkı ödenir. Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları inceleyerek karara bağlar. Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundadır.

Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Mahkemeler, bahse konu dosyalar için belirlediği bilirkişi ücretini kurul üyelerine iletilmek üzere Kuruma gönderir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya işlemleri Kurumca yerine getirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev, yetki, çalışma usûl ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İdari yolla bir itiraz yapıldıktan sonra, dava yoluyla işgöremezlik oranının tesbitinin istenmesi mümkündür. Sigortalının açtığı davada işveren ve SGK’nun, işverenin açtığı davada ise sigortalı ile birlikte SGK’nun davalı olarak gösterilmesi gerekir.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur