İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

MESLEK HASTALIĞI NEDİR?

meslek hastalığı nedir sorusu sorulunca Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; hastalık, ”Organizmada bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı” anlamına gelmektedir. Sözlükte meslek hastalığının tanımına yer verilmemiştir. Tanımlanan hastalık halinin “ mesleki nedenlerle”, “iş ve çalışma koşulları nedeniyle” meydana gelmesi halinde meslek hastalığından söz edilebilir.

5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre, meslek hastalığı; “MADDE 14- Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.” meslek hastalığı nedir iş kazasıyla arasındaki ilişki nedir sorusuna cevap Meslek hastalığı ile iş kazası arasında dikkat çekici olan ayrıt edici unsur, meslek hastalığının tekrarlanan bir sebeple iş kazasının ise ani olarak meydana gelmesidir. Meslek hastalığı işyeri koşullarından dolayı zaman içinde meydana gelir.

Genel hastalık kavramı ile meslek hastalığı kavramı(meslek hastalığı nedir) arasında da farklılık vardır. Her hastalık meslek hastalığı değildir. İşyeri koşulları ile meydana gelen hastalık arasında bir illiye bağı olmalıdır. Örneğin, uzun yıllar sigara kullanılması nedeniyle nefes darlığı oluşması bir hastalık halidir, ancak meslek hastalığı değildir. Nefes darlığının meslek hastalığı sayılması için işyeri koşullarından dolayı meydan gelmesi gerekir. İşitme kaybı kendiliğinden zaman içinde meydan gelebileceği gibi, işyeri koşullarından da meydana gelebilir.

5510 sayılı kanunun 14/son maddesine göre, hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı kurumca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Kurumun belirlediği hastalıklar dışında bir hastalığın meslek hastalığı olduğu ileri sürülmüşse, 5510 sayılık kanunun 14. Maddesi gereğince öncelikle Yüksek Sağlık Kurulundan rapor alınması gerekir. Yüksek Sağlık Kurulu da meslek hastalığ saymazsa, ilgili iş mahkemesine dava açılabilir. Dava sırasında mahkeme Adli Tıp üçüncü İhtisas Kurulundan, itiraz halinde Tıp Fakülteleri Konseyinden veya Adli Tıp İkinci Üst Kurulundan rapor alarak sonucu gitmelidir.

Meslek hastalığı sonucu oluşan işgöremezlik oranına ilişkin olarak tesbit davası açılması veya tazminat davasında bu konuda itirazlar üzerine ön sorun ortaya çıkması durumunda, Mahkeme, 5510 sayılık Kanunun 14. Maddesindeki prosedüre  göre önce Yüksek Sağlık Kurulundan sonra, Adli Tıp Kurulundan itiraz halinde Tıp Fakülteleri Konseyinden veya  Adli  İkinci Üst Kurulundan rapor alarak sonuca gitmelidir.

5510 Sayılı Kanunun 14. Maddesinin diğer bentlerine göre de;

“ Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;

  1. Kurumca yetkilendirilen saplık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi,
  2. Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tibbi sonuçlarını ortaya koyana denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

meslek hastalığı nedir, işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış olabilir. Sigortalının bun kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrıldığı tarihle hastalığın ortaya çıktığı tarih arasında söz konusu meslek hastalığı için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Kuruma müracaat edebilirler.

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile işverenin yükümlülük süresi uzatılarak meslek hastalığından  kaynaklanan işgöremezlik oranı belirlenir. Bu durumda, sigortalının ayrıldığı işyeri koşullarının meslek hastalığının meslek hastalığının oluşmasında etkili olduğu varsayılır.

Meslek hastalığı, 5510 sayılı Kanunun 4-1 göre;

(a) ve (c) bentleri ile 5. Madde kapsamında buluna sigortalılar bakımında, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

(b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak 3 işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen huşuları kasten eksik yada yanlış bildiren işverene veya Maddenin birinci fıkrasının (b)  bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici işgöremezlik ödenekleri rücu edilir.

Meslek hastalığı ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur