İşçi Derneği
Emin Sinan Mahallesi, Emin Sinan Hamamı Sok. Famas İş Merkezi No:23/201, Beyazıt-Fatih,İstanbul
İşçi Derneği Danışma Hattı: 0 850 255 0 250

MAAŞA HACİZ KONUR MU?

işçi maaşına haciz konur mu konusunda İş kanununun 35. Maddesine göre işçinin aylık ücretinin ancak dörtte biri haczedilebilir, bundan fazlası haczedilemez. Bu konuda alacaklının sıfatı ve borcun niteliği önem taşımaz. Özel hukuk alanındaki bir borç gibi kamu hukukundan doğan bir borç örneğin vergi borcu için uygulanacak haciz işlemi de bu sınırlamaya tabidir.

Ücretin haczi konusunda sadece işçinin kendisi değil bakmak zorunda olduğu aile üyeleri de korunmuştur. İş kanununa göre işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için yargıç tarafında takdir edilecek miktar haczedilemeyecek miktara ayrıca eklenir. Nafaka borcu alacaklılarının hakkı saklıdır hükmünü koymak suretiyle sadece nafaka alacaklıları için belirtilen kurala bir istisna getirilmiştir. Buna göre, işçinin ücretinden nafaka borçlarının ödenmesinde herhangi bir haciz sınırlandırılması söz konusu değildir. işçi maaşına haciz konur mu konusunda Yargıtay’ın bir kararında ihbar ve kıdem tazminatlarının tamamı haczedilebilir kararı vardır.

 

ÜCRETİN DEVREDİLEMEMESİ VE REHNEDİLEMEMESİ

işçi maaşına haciz konur mu sorusuyla ilgili birde ücretin devredilememesi ve rehnedilememesi konusu gelmektedir. İş kanunun 35. maddesi uyarınca işçi aylık ücretinin sadece dörtte birine kadar olan miktarını devredebilir. İşçinin hak ettiği  veya ilerde hak edeceği  ücret alacağının üçüncü kişiye devri önlenerek, uygulamada kötüye kullanılan ve işçi ile ailesini maddi sıkıntıya sokabilecek temliklerin önüne geçilmektedir.Devir ve temlik yasağı işçinin ücretine ilişkin olduğundan ücret niteliği taşımayan alacaklar bu yasağın dışında kalır. Nitekim Yargıtay da işçinin uğradığı iş kazasına ilişkin maddi ve manevi tazminat haklarını, üçüncü kişiye temlik etmesine iş kanunu madde 35'in engel oluşturmayacağını kararlaştırmıştır.

Borçlar Kanunun 410. maddesinin 1. fıkrasında, devir ve temlik yasağı yanında işçilerin ücretinin dörtte birinden fazlasının rehnedilemeyeceği de kurala bağlanmıştır. Ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasında gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi ve rehnedilmesinin geçersiz olduğu belirtilmiştir.

 

ÜCRETİN TAKAS EDİLEMEMESİ

işçi maaşına haciz konur mu konusunda bir diğer önemli nokta ücretin takas edilememesidir. İşveren işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin  rızası olmadıkça takas edemez. Ancak , işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.

 

Sorunu Sor

Adınız Soyadınız *
Your Email address
Mesaj Konusu
Telefon Numarası *
Mesaj Detayı *

* ile işaretlenmiş alanlar zorunludur